fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Happy Nature Products, gevestigd te Zwolle
Versie geldig vanaf 1 april 2016

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Personal Cream- producten. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Personal Cream. Personeel Cream maakt onderdeel uit van de onderneming Happy Nature Products.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Happy Nature Products behoudt zich het recht voor haar leverings- en / of betalingsvoorwaarden tussentijds aan te passen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Happy Nature Products erkend.

1.4 Happy Nature Products garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Betaalwijze
De webshop van Personal Cream maakt gebruik van de volgende betaalmogelijkheden Ideal, Paypal en Billink. Billink is een betaalwijze waarbij u eerst het product ontvangt en achteraf betaalt.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Happy Nature Products bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren (het streven is binnen 3 werkdagen). Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument zo snel mogelijk, doch minimaal binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht vanHappy Nature Products zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Happy Nature Products geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van veertien werkdagen te retourneren.

Doordat Personal Cream een individueel (op maat gemaakt) product is en bij retourzending niet meer kan worden verkocht, geldt de retournering alleen bij beschadiging als gevolg van de verzending en niet voor de samenstelling van de inhoud.
Deze termijn van veertien dagen begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van zeven werkdagen na aflevering eerst schriftelijk melding te maken bij Happy Nature Products. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Happy Nature Products er zorg voor dat binnen dertig dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Happy Nature Products, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Happy Nature Products. Happy Nature Products houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Happy Nature Products respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Happy Nature Products maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie / Retourbeleid

6.1 Happy Nature Products garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Happy Nature Products komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Happy Nature Products is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.

6.3.2

Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is of leidt tot klant-ontevredenheid dan dient de afnemer, alvorens over te gaan tot terugzending aan Happy Nature Products, dit direct, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de aankoop, telefonisch te melden.
De afnemer kan ons bereiken op het telefoonnummer: 06-13981575

6.3.3. Indien klachten van de afnemer door Happy Nature Products gegrond worden bevonden, zal Happy Nature Products de geleverde zaken kosteloos vervangen en krijgt de afnemer binnen 5 werkdagen opnieuw het bestelde product toegezonden.

6.3.4 Terugzending van de zaken dient te geschieden binnen 14 dagen na aankoop, in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Hier zijn voor de afnemer geen kosten aan verbonden omdat deze gebruik kan maken van het antwoordnummer van Happy Nature Products, dat bij melding van de schade zal worden medegedeeld.

 

6.3.5. Ingebruikneming na constatering van gebreke of beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6. 3.6 Op verzoek van de afnemer kan telefonisch ook een schadevergoeding overeen worden gekomen. De aansprakelijkheid van Happy Nature Products voor het bedrag der schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde goederen.
De hoogte van de schadevergoeding zal per mail aan de afnemer worden bevestigd en zal binnen 5 werkdagen op rekening van de afnemer worden voldaan.

6.3.7 Iedere aansprakelijkheid van Happy Nature Products voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6..3.8 Happy Nature Products is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.3.9 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Happy Nature Products in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Happy Nature Products en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Happy Nature Products zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Happy Nature Products slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Happy Nature Products gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Happy Nature Products kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Happy Nature Products en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Happy Nature Products op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Happy Nature Products behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Happy Nature Products. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Happy Nature Products is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Happy Nature Products alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Happy Nature Products behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Happy Nature Products gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Happy Nature Products bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Happy Nature Products is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 Happy Nature Products is niet aansprakelijk voor ondoordacht gebruik van haar producten alsmede alle materiële- en immateriële schade die zou voortvloeien uit de door haar geleverde producten.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle doorHappy Nature Products aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Happy Nature Products zolang de afnemer de vorderingen van Happy Nature Products uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Happy Nature Products wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Happy Nature Products geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Happy Nature Products of een door Happy Nature Products aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Happy Nature Products haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Happy Nature Products. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Happy Nature Products..

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Happy Nature Products. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij Happy Nature Products.er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.